Soto kakir buka ak rat Amar soto kaka Dhaka te chakri koren.kakar ek t sele, boyos bosor du er ek2 besi hoba. Nam tar Mahin. Mahin er soto kal theke obvas kakar bukar upor vut hoa buk